منشور اخلاقی  • پایبندی به مقررات و تعهدات
  • احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات شرکت و صنعت بیمه.
  • برخورد با همکارانی که از طریق غیر اخلاقی بازاریابی می کنند.
  • عدم چشم پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هر گونه فساد.
  • پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات ، چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد.
  • تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و بازاریابان طبق ضوابط.
  • شفافیت و صداقت.
  • اطلاع رسانی بموقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هرگونه تغییرات موثر در ادای تعهدات.
  • محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان ، همکاران و رقبا.
  • احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتریان.